Digitaaliset ohjauksen välineet

Miten oppilaitos voi rakentaa uudenlaisen rakenteen ja digituen?

Digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen sujuvoittaa työntekoa. Poluttamo-hankkeessa on luotu mallia, jossa digituen rakentaminen lähtee perusasioiden miettimisestä, jotta digivälineistä ei tule entisen toimintatavan päälle liimattu lisätyö.

Seuraavien kysymysten avulla koulutuksen järjestäjä voi pohtia, millaisin järjestelyin oppimisen digituki voidaan rakentaa.

 1. Miten koulutuksen järjestämisen rakenne tukee yksilöllisiä polkuja oppilaitoksessanne?
 2. Miten ammattitaitovaatimusten/osaamistavoitteiden mukainen oppiminen varmistetaan oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa?
  1. Miten opiskelija järjestetään tekemään riittävä määrä käytännön työskentelyä ja reflektoimaan oppimaansa?
  2. Miten digivälineillä tuetaan opiskelijan osaamisen hankkimista?
  3. Miten työhön liittyvän taustatiedon ja ammattisanaston oppiminen järjestetään työvaltaisessa oppimisessa?
  4. Miten digiaineistot ja -tehtävät rakennetaan, jotta ne ovat samat osaamisen hankkimispaikasta riippumatta?
 3. Miten opettajan työaikaa rauhoitetaan työelämässä oppimisen ohjaamiseen ja sekä oppilaitoksessa että työelämässä oppivat opiskelijat kokevat opettajien olevan saavutettavissa?
 4. Miten opiskelijat perehdytetään digivälineiden käyttöön osaamisen hankkimisen tukena?
 5. Miten yksilöllistä etenemistä osaamisen hankkimisessa seurataan virtaviivaisesti?
 6. Minkälaista tukea tarvitaan opettajille?
 7. Miten opiskelijan huoltajat ja työelämän edustajat perehdytetään uuteen koulutuksen järjestämisen malliin.

Kun tehdään päätös oppimisen digituen rakentamisesta, tarvitaan alakohtainen vastaus myös seuraaviin kysymyksiin:

 1. Kuka tekee?
  1. Miten saadaan kukin opettaja tekemään tiimissä sitä mitä parhaiten osaa?
  2. Mitkä ovat opetustiiminne vahvuudet?
  3. Mitä reformin mukaista osaamista vielä puuttuu tiimistä?
  4. Kuka koordinoi uuden osaamisen tuomisesta tiimiin?
  5. Minkälainen työnjako yhdessä tekemiselle toimii?
 2. Tutkinnon osien tarkastelu
  1. Mitä osaamista pitää hankkia opintojen alussa oppilaitoksessa? Miksi ei saman tien työpaikalla? Verkossa?
  2. Mitä osaamista voi hankkia asiakas- ja projektitöissä?
  3. Mitä osaamista voi hankkia vain työpaikalla? Miksi ei oppilaitoksessa?
  4. Mikä osaaminen kertyy parhaiten tutkinnon osien välisenä yhteistyönä?
 3. Mitä työpaikalla voi oppia, mitä ei?
  1. Miten kartoitatte työpaikat: mitä osaamista kullakin työpaikalla voi hankkia?
 4. Missä muodossa toimivat osaamisen hankkimistavat kirjataan digiympäristöön?
  1. Mitä käytännön työtehtäviä tehden kunkin ammattitaitovaatimuksen mukainen osaaminen saavutetaan?
  2. Mihin osaamisen hankkimiseen tarvitaan muuta oppimista? Mitä?
  3. Kuinka paljon toistoa mikäkin osaaminen vaatii huomioiden oppijoiden väliset erot?
  4. Mitä vastuullanne olevasta sisällöstä kannattaa
   1. teettää opiskelijan oppimisen portfolioon?
   2. tehdä tutkinnon osat ylittävänä yhteistyönä?
   3. viedä valmiina opiskelijan työnhakua tukevaan portfolioon?
 5. Mikä on realistinen aikataulu?
  1. Digioppimisympäristöä ei luoda päivässä eikä viikossa. Esim. tutkinnon osa/lukukausi jaettuna tiimin opettajien kesken voi olla realistinen tahti.
  2. Johdon on hyvä kannustaa nopeisiin kokeiluihin ja oppilaitosten yhteistyöhön
  3. Ensimmäisen huonon kokemuksen jälkeen ei saa luovuttaa vaan tehdä parannuskierros. Resurssi vuosityöajan kautta.
  4. Valmiiden hyvien oppimisen kokonaisuuksien hyödyntäminen säästää aikaa ja rahaa. Esim. valtakunnalliset tai kollegoiden avoimet ja/tai kustantajien verkkomateriaalit, kirjat, laite- ja materiaalitoimittajien ohjevideot, mallinnukset, MOOCit
 6. Opiskelijan perehdyttäminen
  1. Mitkä ovat 2-3 keskeistä oppimista tukevaa, koulutuksen järjestäjän hyväksymää digivälinettä, joihin keskitytään?
  2. Miten perehdytätte opiskelijanne digitehtävien, digiportfolion ja/tai digioppimispäiväkirjan tekoon?
  3. Miten varmistetaan, että oppimiseen liittyvä aineisto jää opiskelijalle opintojen jälkeenkin?

Tavastian ammattioppilaitoksen ja Omnian kokemukset on koottu Ammatillisen digitukimalli, AMK-polku ja soluoppimiskokeilut  -oppaaseen.


Advertisement